Medusa Hair

Medusa Hair

Hulst

Furniture: Takara Belmont
Photo: Serge Giotti